Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UCZELNIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

STUDIA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Odkryj jakie korzyści wiążą się ze studiowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Czas studiowania to najbardziej ekscytujący okres w życiu. Pokażemy Ci, dlaczego studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to czas na pogłębienie swoich pasji i zainteresowań naukowych, czas wyzwań i poznawania nowych ludzi. Dołącz do nas! Spotkajmy się na Uniwersytecie Jagiellońskim!

 

wsparcie nowych studentów UJ - zdjęcie studentów

Dni Zero – organizowane specjalnie dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozwalające im poznać miasto, uczelnię i innych młodych ludzi, którzy także wybrali Kraków i UJ. Podczas tego wydarzenia, studenci uzyskują szereg przydatnych w studiowaniu informacji od starszych kolegów.

Orientation Weekend – seria spotkań przeznaczonych dla studentów z zagranicy podejmujących studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkania pomagają im lepiej odnaleźć się w Krakowie i na samej uczelni. Program wydarzenia obejmuje spotkania integracyjne, warsztaty i bloki informacyjne.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają określone kryteria. Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stupendia UJ - studentka UJ

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium socjalne

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium Ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki.

Fundusz stypendialny im. Bohdana Łysiaka

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ.

Fundusz AD POLONOS

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce dla wyróżniających się studentów UJ oraz za osiągnięcia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich UJ CM, będących potomkami zesłańców polskich. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki. 

Akademiki UJ - zdjęcie akademiku ŻaczekMożesz ubiegać się o miejsce w jednym z domów studenckich Uniwersytetu. Uczelnia oferuje ponad 3000 miejsc w swoich akademikach. Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca stałego zamieszkania do uczelni. Wysokość opłaty za miejsce w akademiku Uniwersytetu Jagiellońskiego wynosi od 495 PLN. 

więcej o

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najbardziej aktywnych uczelni wysyłających i przyjmujących studentów w ramach programu Erasmus + (wg statystyk Komisji Europejskiej), a to nie jedyny program współpracy międzynarodowej, z którego mogą skorzystać studenci UJ.

Dzięki Programowi Erasmus+ studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim, możesz odbyć część studiów za granicą lub zrealizować praktyki zawodowe w renomowanych instytucjach europejskich. Obecnie oferta wyjazdów w ramach Programu obejmuje współpracę z 580 uczelniami z 32 krajów UE i 40 uczelniami z 26 krajów spoza UE! 

Współpraca międzynarodowa - studenci UJ
 

W ramach wymiany międzynarodowej studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z takich programów jak: wymiana bilateralna, program SYLFF, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, finansowany z funduszy EOG i Funduszy Norweskich, Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda, Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców, Program wymiany Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czy Program CEEPUS.

Uniwersytet Jagielloński podpisał 360 porozumień o współpracy obejmujących wymianę kadry, doktorantów oraz studentów z uczelniami w 70 krajach.*

Uczelnia włącza się we współpracę w ramach międzynarodowych sieci: AUCSO, Baltic University Programme, COIMBRA Group, European University Association, EUNIS, EUROPAEUM, SAR, Guild of European Research-Intensive Universities, UNA EUROPA, Unitown, UTRECHT NETWORK.

Uniwersytet uczestniczy także w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych np. BOREXINO (Fizyka), często realizowanych przez ośrodki takie jak Max Planck Lab (Biotechnologia) lub National Institutes of Health (Farmacja).

* stan na: czerwiec 2022

Uniwersytet Jagielloński wspiera rozwój zawodowy studentów i absolwentów UJ oferując:Budynek w Krakowie

 • szkolenia i warsztaty, które dostarczają wiedzy z zakresu rynku pracy oraz rozwijają kompetencje interpersonalne i specjalistyczne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe ułatwiające określenie predyspozycji zawodowych i przygotowujące do procesu rekrutacji,
 • międzynarodowe konsultacje on-line z doradcami zawodowymi z partnerskich uniwersytetów,
 • targi pracy, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania branżowe,
 • oferty pracy i praktyk,
 • udział w Projekcie Mentoringowym pozwalającym na zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów – absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i tworzenie sieci kontaktów.

Absolwenci dowolnego stopnia studiów UJ, przed ukończeniem 27 roku życia do roku po obronie, mogą skorzystać z płatnego stażu absolwenckiego.

Jagiellońskie Centrum Innowacji wspiera młodych przedsiębiorców – absolwentów UJ – w rozpoczęciu własnej działalności.

W Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości uzyskasz pomoc w założeniu własnej firmy i rozpoczęciu działalności. W ofercie inkubatora są m.in. szkolenia, doradztwo, networking oraz coworking.

Przełomowe osiągnięcia naukowe - zdjęcie przyrządu

Opracowana na Uniwersytecie metoda kodowania ANS zmieniła sposób, w jaki komputery przetwarzają informacje. Nowa technologia rewolucjonizuje system gromadzenia danych, tak by zajmowały one jak najmniej miejsca i były jak najszybciej zapisywane. To odkrycie działa już w smartfonach i komputerach Apple oraz na serwerach Facebooka. Nad jego zastosowaniem pracują także firmy wykorzystujące cyfrowe wideo, na przykład Google, Microsoft czy Netflix.

W 2021 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych było 1367 projektów badawczych, w tym 82 projekty zagraniczne i obejmujące współpracę międzynarodową.

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się w najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych lokalizacjach Krakowa, np. przy Rynku Głównym, ale także na nowoczesnym Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.

Zdjęcie kampusu UJ
 

Studenci UJ korzystają także m.in. z wyposażonego w najnowszy sprzęt Collegium Paderevianum, mogą prowadzić badania w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Planujący karierę naukową mogą prowadzić badania w interdyscyplinarnym ośrodku naukowym – Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Dostęp do najnowocześniejszego w tym regionie Europy urządzenia generującego promieniowanie elektromagnetyczne – synchrotronu SOLARIS, pozwala realizować prace badawcze, niemożliwe do wdrożenia w innych ośrodkach w tej części kontynentu.

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) prowadzi badania w wielu dziedzinach wiedzy, między innymi związanych z biologią molekularną, chorobami cywilizacyjnymi, neurobiologią czy bioinformatyką, pozwala rozwijać i realizować potencjał naukowców z UJ.

Uniwersytet Jagielloński to od wielu lat to jedna z najlepszych uczelni w kraju wg Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektyw”. Uniwersytet Jagielloński prowadzi 14 najlepszych studiów (najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie): analityka medyczna, biologia, biotechnologia (mgr), chemia, farmacja, filozofia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Bardzo wysoko oceniono również filologię angielską, historię, politologię, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, astronomię, fizykę, informatykę (mgr), geologię, dietetykę (2. miejsce) oraz filologię polską, filologie obce, kulturoznawstwo, administrację, kierunki o bezpieczeństwie, dziennikarstwo i komunikację, pedagogikę, ekonomię, matematykę, geografię i ochronę środowiska (3. miejsce).*

Rankingi - zdjęcie studentek UJ W 2022 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej prowadzonej wśród dyscyplin uprawianych w uczelni. W przypadku UJ ocenie podlegało 28 dyscyplin naukowych. Uniwersytet Jagielloński uzyskał ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach. 

W świetle danych z Web of Science oraz Elsevier Scopus UJ jest uczelnią publikującą najwięcej prac naukowych w Polsce. Potwierdza to obecność Uniwersytetu jako jedynej polskiej oraz wschodnioeuropejskiej uczelni w rankingu Europe’s Most Innovative Universities – Reuter’s Top 100.”

 

* Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Założony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Krakowski jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Po okresie upadku, 26 lipca 1400 roku, uczelnię odnowił król Władysław Jagiełło. Nazwę Uniwersytet Jagielloński uczelnia przyjęła w 1817 roku.

Zdjęcie berła UJ

Sławni studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Jan Paweł II – papież
 • Mikołaj Kopernik – astronom i twórca teorii heliocentrycznej
 • Wisława Szymborska – laureatka Literackiej Nagrody Nobla
 • Stanisław Lem – pisarz
 • Norman Davies – historyk
 • Leon Sternbach – chemik i farmaceuta
 • Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski – naukowcy (chemia, fizyka), odkrywcy metody skraplania tlenu i azotu
 • Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr – aktorzy
 • Wojciech Inglot – założyciel międzynarodowej firmy kosmetycznej „Inglot”

 

O historii Uniwersytetu przypominają artefakty takie jak:

 • W uniwersyteckiej Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się piękny manuskrypt sześciu ksiąg kopernikańskiego „De Revolutionibus Orbium Coelestium”. Natomiast w Muzeum Uniwersytetu eksponowane są bezcenne przyrządy astronomiczne wykorzystywane w czasach, kiedy Kopernik studiował w Krakowie.
 • America terra noviter reperta” (Ameryka świeżo odkryta) – tak podpisany został nowy kontynent na najstarszym zachowanym na świecie globusie, na którym widać jego kształty. Pochodzący z XVI stulecia Globus Jagielloński, został prawdopodobnie stworzony we Włoszech lub Francji. Obecnie można go zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

napis link do strony wydzialy uj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron