Wybierz Uniwersytet Jagielloński

Wybierz Uniwersytet Jagielloński

Spotkajmy się na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Czas studiowania to najbardziej ekscytujący okres w życiu. Pokażemy Ci, dlaczego studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to czas na pogłębienie swoich pasji i zainteresowań naukowych, czas wyzwań i poznawania nowych ludzi. Dołącz do nas! Spotkajmy się na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Wsparcie dla nowych studentów

  • Dni Zeroorganizowane specjalnie dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozwalające im poznać miasto, uczelnię i innych młodych ludzi, którzy także wybrali Kraków i UJ. Podczas tego wydarzenia, studenci uzyskują szereg przydatnych w studiowaniu informacji od starszych kolegów.

  • Orientation Weekend seria spotkań przeznaczonych dla studentów z zagranicy podejmujących studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkania pomagają im lepiej odnaleźć się w Krakowie i na samej uczelni. Program wydarzenia obejmuje spotkania integracyjne, warsztaty i bloki informacyjne.

Stypendia

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają określone kryteria. Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów. Szczegółowe informacje >>

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Szczegółowe informacje >>

Stypendium socjalne

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Szczegółowe informacje >>

 

pokaż więcej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Szczegółowe informacje >>

Stypendium Ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki. Szczegółowe informacje >>

Fundusz stypendialny im. Bohdana Łysiaka

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ.  Szczegółowe informacje >>

Fundusz AD POLONOS

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce dla wyróżniających się studentów UJ oraz za osiągnięcia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich UJ CM, będących potomkami zesłańców polskich. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Szczegółowe informacje >>

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki. Szczegółowe informacje >>

pokaż mniej

Akademiki

Możesz ubiegać się o miejsce w jednym z domów studenckich Uniwersytetu. Uczelnia oferuje ponad 3000 miejsc w swoich akademikach. Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca stałego zamieszkania do uczelni. Wysokość opłaty za miejsce w akademiku Uniwersytetu Jagiellońskiego wynosi od 420 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące akademików >>

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najbardziej aktywnych uczelni wysyłających i przyjmujących studentów w ramach programu Erasmus + (wg statystyk Komisji Europejskiej), a to nie jedyny program współpracy międzynarodowej, z którego mogą skorzystać studenci UJ.

Dzięki Programowi Erasmus+ studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim, możesz odbyć część studiów za granicą lub zrealizować praktyki zawodowe w renomowanych instytucjach europejskich. Obecnie oferta wyjazdów w ramach Programu obejmuje współpracę z 580 uczelniami z 32 krajów UE i 40 uczelniami z 26 krajów spoza UE! Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus+ >>

Inne programy wymiany dla studentów >>

W ramach wymiany międzynarodowej studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z takich programów jak: wymiana bilateralna, program SYLFF, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, finansowany z funduszy EOG i Funduszy Norweskich, Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda, Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców, Program wymiany Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czy Program CEEPUS.

Uniwersytet Jagielloński podpisał 360 porozumień o współpracy obejmujących wymianę kadry, doktorantów oraz studentów z 310 uczelniami z 69 krajów.*

pokaż więcej

Uczelnia włącza się we współpracę w ramach międzynarodowych sieci: AUCSO, Baltic University Programme, COIMBRA Group, European University Association, EUNIS, EUROPAEUM, SAR, Guild of European Research-Intensive Universities, UNA EUROPA, Unitown, UTRECHT NETWORK.

Uniwersytet uczestniczy także w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych np. BOREXINO (Fizyka), często realizowanych przez ośrodki takie jak Max Planck Lab (Biotechnologia) lub National Institutes of Health (Farmacja).

* stan na: maj 2020

pokaż mniej

Perspektywy na przyszłość

Uniwersytet Jagielloński wspiera rozwój zawodowy studentów i absolwentów UJ oferując:

  • szkolenia i warsztaty, które dostarczają wiedzy z zakresu rynku pracy oraz rozwijają kompetencje interpersonalne i specjalistyczne,

  • indywidualne doradztwo zawodowe ułatwiające określenie predyspozycji zawodowych i przygotowujące do procesu rekrutacji,

  • międzynarodowe konsultacje on-line z doradcami zawodowymi z partnerskich uniwersytetów,

  • targi pracy, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania branżowe,

  • oferty pracy i praktyk,

  • udział w Projekcie Mentoringowym pozwalającym na zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów – absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i tworzenie sieci kontaktów.

pokaż więcej

Absolwenci dowolnego stopnia studiów UJ, przed ukończeniem 27 roku życia do roku po obronie, mogą skorzystać z płatnego stażu absolwenckiego

Jagiellońskie Centrum Innowacji wspiera młodych przedsiębiorców – absolwentów UJ – w rozpoczęciu własnej działalności.

W Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości uzyskasz pomoc w założeniu własnej firmy i rozpoczęciu działalności. W ofercie inkubatora są m.in. szkolenia, doradztwo, networking oraz coworking. 

pokaż mniej

Przełomowe osiągnięcia naukowe

Opracowana na Uniwersytecie metoda kodowania ANS zmieniła sposób, w jaki komputery przetwarzają informacje. Nowa technologia rewolucjonizuje system gromadzenia danych, tak by zajmowały one jak najmniej miejsca i były jak najszybciej zapisywane.

To odkrycie działa już w smartfonach i komputerach Apple oraz na serwerach Facebooka. Nad jego zastosowaniem pracują także firmy wykorzystujące cyfrowe wideo, na przykład Google, Microsoft czy Netflix.

W 2018 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych było 1228 projektów badawczych, w tym 43 zagranicznych, z czego prawie 1/3 kierowanych była przez młodych naukowców.

Infrastruktura naukowa

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się w najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych lokalizacjach Krakowa, np. przy Rynku Głównym, ale także na nowoczesnym Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.

Studenci UJ korzystają także m.in. z wyposażonego w najnowszy sprzęt Collegium Paderevianum, mogą prowadzić badania w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Planujący karierę naukową mogą prowadzić badania w interdyscyplinarnym ośrodku naukowym – Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Dostęp do najnowocześniejszego w tym regionie Europy urządzenia generującego promieniowanie elektromagnetyczne – synchrotronu SOLARIS, pozwala realizować prace badawcze, niemożliwe do wdrożenia w innych ośrodkach w tej części kontynentu.

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) prowadzi badania w wielu dziedzinach wiedzy, między innymi związanych z biologią molekularną, chorobami cywilizacyjnymi, neurobiologią czy bioinformatyką, pozwala rozwijać i realizować potencjał naukowców z UJ.

Rankingi

Uniwersytet Jagielloński to od wielu lat to jedna z najlepszych uczelni w kraju wg Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektyw”. W ostatniej edycji tego Rankingu nasza uczelnia uzyskała maksymalną liczbę punktów pod względem prestiżu akademickiego i potencjału naukowego. Jednocześnie w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęły pierwsze miejsce w zakresie 16 kierunków oraz grup kierunków studiów, a drugie w kolejnych 9 i trzecie w dalszych 9.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło 6 wydziałów, Uniwersytetu Jagiellońskiego najwyższą kategorią naukową „A+” (Wydział Farmaceutyczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Pozostałe wydziały otrzymały kategorię „A”. Warto nadmienić, że UJ jest jedyną dużą uczelnią, która nie ma ani jednej oceny poniżej kategorii „A”.

W świetle danych z Web of Science oraz Elsevier Scopus UJ jest uczelnią publikującą najwięcej prac naukowych w Polsce. Potwierdza to obecność Uniwersytetu jako jedynej polskiej oraz wschodnioeuropejskiej uczelni w rankingu Europe’s Most Innovative Universities – Reuter’s Top 100.”

Tradycja i duch historii

Założony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Krakowski jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Po okresie upadku, 26 lipca 1400 roku, uczelnię odnowił król Władysław Jagiełło. Nazwę Uniwersytet Jagielloński uczelnia przyjęła w 1817 roku.

pokaż więcej

Sławni studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jan Paweł II – papież

Mikołaj Kopernik – astronom i twórca teorii heliocentrycznej

Wisława Szymborska – laureatka Literackiej Nagrody Nobla

Stanisław Lem – pisarz

Norman Davies – historyk

Leon Sternbach – chemik i farmaceuta

Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski – naukowcy (chemia, fizyka), odkrywcy metody skraplania tlenu i azotu

Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr – aktorzy

Wojciech Inglot – założyciel międzynarodowej firmy kosmetycznej „Inglot”

O historii Uniwersytetu przypominają artefakty takie jak:

  • W uniwersyteckiej Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się piękny manuskrypt sześciu ksiąg kopernikańskiego „De Revolutionibus Orbium Coelestium”. Natomiast w Muzeum Uniwersytetu eksponowane są bezcenne przyrządy astronomiczne wykorzystywane w czasach, kiedy Kopernik studiował w Krakowie.

  • America terra noviter reperta” (Ameryka świeżo odkryta) – tak podpisany został nowy kontynent na najstarszym zachowanym na świecie globusie, na którym widać jego kształty. Pochodzący z XVI stulecia Globus Jagielloński, został prawdopodobnie stworzony we Włoszech lub Francji. Obecnie można go zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

pokaż mniej