Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej misja.uj.edu.pl.

Data publikacji witryny internetowej: 19.03.2017

Data ostatniej aktualizacji witryny internetowej:25.07.2022

Stan dostępności cyfrowej

Witryna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Większość linków w witrynie otwiera się w tym samym oknie, jednak zdarzają się sytuacje, w których linki otwierają się w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.
 • Przy nawigacji klawiaturą nie zawsze jest widoczny fokus – nie wszystkie elementy wyróżniają się po wybraniu klawiaturą.
 • W witrynie nie ma mapy strony oraz wyszukiwarki.
 • Po powiększeniu strony do 200% zdarza się, że niektóre elementy zachodzą na siebie.
 • Złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu.
 • W witrynie brakuje opisów tekstowych zawartości filmowych, animowanych i dźwiękowych.
 • Niektóre filmy i animacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących
 • Niektóre filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji.
 • Przy linkach do pobrania dokumentu brakuje informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.
 • Hierarchia nagłówków jest niepoprawna.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 06.07.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.07.2022

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paulina Ostapińska (email: promocja@uj.edu.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Collegium Novum, ul. Gołębia 24

Aplikacje

Brak aplikacji